η αληθινή προϊστορία του ιδρυτή της ΝΔ (μέρος πρώτο)

0
αντιγραφή από το προσάρτημα του βιβλίου "Η αληθινή Προϊστορία" - Ιωάννου Πασσά - 1985.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ (ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ)
Δημοσιογράφου – Συγγραφέα,
Κατοίκου Αθηνών, Αιγίνης 18, Αθήναι, Τ. 11362
(Τηλ.: 82.29.540)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
πρώην Πρωθυπουργό καί Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, ήδη ιδιωτεύοντα
συνταξιούχον δικηγόρον, κάτοικον
Νέας Πολιτείας (Κοκκιναράς) Αττικής,
επί τής οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 14Επειδή σκοπεύω νά εκδώσω βιβλίον σχετικόν μέ τήν ζωήν καί τήν δράσιν σας, παρακαλώ νά μου απαντήσετε στά παρακάτω ερωτήματα, πού θά μέ βοηθήσουν νά αποδώσω στό αναγνωστικό κοινό πιστά καί αντικειμενικά τήν ίστορικήν αλήθειαν. Σας δηλώνω ότι αι απαντήσεις σας θά καταχωρηθούν αυτούσιοι στό βιβλίον, χωρίς τήν παραμικράν άλλοίωσιν, πέραν του προσωπικού σχολιασμού καί τήν παράθεσιν σχετικών γεγονότων.
Αι ερωτήσεις στάς όποιας παρακαλώ νά μου απαντήσετε είναι αι έξης:1) Είστε Τέκτονας; Αν όχι, γιατί δεν διαψεύσατε τό σχετικόν δημοσίευμα μου στην έφημερίδαν μου «ΑΛΗΘΕΙΑ» του Ηρακλείου Κρήτης, πού έγινε όταν ήσασταν Πρωθυπουργός καί αναδημοσιεύθηκε αργότερα στην «Αυριανή»;

2) Ήρθατε μυστικά στην Ελλάδα από τήν Γαλλίαν δύο μήνες πρίν τήν τελικήν πτώσιν τής Χούντας καί συνομιλήσατε μέ εκπροσώπους αυτών πού σας παρέδωσαν ολίγον αργότερον τήν έξουσίαν; Αν όχι, πώς δικαιολογείτε τήν ύπαρξιν σχετικής αναφοράς αξιωματικού του Ναυτικού πού υπάρχει στον «Φάκελλο Κύπρου» καί τήν οποίαν γνώριζε, αφού συμμετείχε, καί ό προσωπικός σας φίλος Τζώρτζης Αθανασιάδης πού αργότερα δολοφονήθηκε;


3) Διά τάς συμφωνίας Ζυρίχης καί Λονδίνου σχετικά μέ τό Κυπριακό, πού υπογράψατε, έχουν κατά καιρούς ριχθεί αίχμές έμμεσα. Έγώ τάς κρίνω ευθέως ΠΡΟΔΟΤΙΚΑΣ καί σάς ρωτώ νά μού πήτε, αν διαφωνήτε, διατί δέν είναι τέτοιες;

4) Πιστεύω αυτό πού δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» τρείς μήνες μετά τήν απόβασιν, είς τήν Κύπρον, ότι δηλαδή, ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΗΤΑΝ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. Εσείς αν έχετε άντίθετον γνώμην, πώς αποκρούετε τήν κατηγορίαν πού περιέχεται στον «φάκελλο Κύπρου» ότι δώσατε έγκρισιν στον Ίωαννίδη νά δολοφονήση τόν Μακάριο;

5) Τό 1972, τήν ίδιαν χρονικήν έποχήν μέ διαφορά ολίγων ημερών, ό κ. Τάκης Λαμπρίας στό Λονδίνο καί ό κ. Μίκης Θεοδωράκης στό Παρίσι, μου είπαν ότι «ή Δημοκρατία στην Ελλάδα θά αποκατασταθή μόνον μέσω του Καραμανλή». Αργότερον πού όντως ήρθατε καί τήν αποκαταστήσατε, ό μέν πρώτος είχεν τήν ιδέαν, ό δέ δεύτερος τήν εξετέλεσεν, μέ τό περίφημον «Καραμανλής ή τάνκς» πού εκπονήθηκε μέσα στό ξενοδοχείο τής «Μ. Βρεττανίας» καί είχε τό γνωστό θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει περίπτωσις νά είχατε μέ τά παραπάνω πρόσωπα προσυνεννοήσεις στό εξωτερικό καί άν όχι. πώς συμπέσανε τότε οι γνώμες τους καί πώς συνέπεσε ακόμη ό κ. Λαμπρίας νά έρθη μέ τό ίδιο αεροπλάνο μαζί σας καί λίγο αργότερα ό κ. Θεοδωράκης καί νά σάς βοηθήσουν καί οι δύο τόσο ουσιαστικά καί αποτελεσματικά;

6) Ό κ. Λαμπρίας άργότερον, ορκισμένος πλέον υφυπουργός σας, μού είπε ότι είχατε συμφωνήσει μέ τους Αμερικανούς νά είστε «υποχωρητικός» στό θέμα τής Κρήτης, πού τούς ενδιέφερε όπως καί τήν Κύπρο διά τάς Βάσεις τους. Δημοσίευσα τήν πληροφορία, μηνύθηκα αυτεπάγγελτα από τόν Είσαγγελέα, μέ πρώτο μάρτυρα κατηγορίας τόν κ. Λαμπρία, πήγα στό Δικαστήριο, ό κ. Λαμπρίας όμως δέν ήλθε, αθωώθηκα, αλλά κατά σύμπτωσιν ό Πρόεδρος του Δικαστηρίου που επί παντοδυναμίας σας μέ αθώωσε, μετατέθηκε πάραυτα. Στο ίδιο δημοσίευμα διά τό οποίο παραπέμφθηκα απεκάλυπτα τήν Μασονικήν σας ιδιότητα άλλα «τσιμουδιά» άπό τήν πλευρά σας καί του στενού συνεργάτη σας κ. Λαμπρία. Τι έχετε νά πήτε τώρα δι αυτά;

7) Υπάρχουν βαρύτατες κατηγορίες γιά τόν προσωπικό σας πλουτισμόν καί κυρίως των αδελφών σας καί συνεργατών σας. Έχετε αντίρρησιν νά εφαρμοστή τό «πόθεν έσχες» καί διατί τόσα χρόνια, πού ήσαστε στην εξουσία δέν τό εφαρμόσατε;

8) Τι θά θέλατε νά πήτε διά τήν γνωστήν υπόθεσιν συνεργασίας σας μέ τόν Μέρτεν, Τάκο Μακρή καί τήν γνωστήν «κυρίαν»;

9) Σάς έχουν κατηγορήσει γιά άντεραστή του Πιουριφόϊ μέ τήν Φρειδερίκη, πού σάς βοήθησε νά πάρετε τήν εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως από , τόν Στεφανόπουλο μετά τον θάνατο του Παπάγου, ξένοι δημοσιογράφοι άλλα και Έλληνες (Πασσάς, Διακογιάννης), κρίνετε σκόπιμο τώρα νά πήτε κάτι σχετικό;

10) Ό προσωπικός γραμματεύς του Κωνσταντίνου, Αρναούτης, μου είπε πρίν άπό λίγα χρόνια στό Λονδίνο ότι κοροϊδέψατε τόν τέως βασιλέα, λέγοντας του νά μήν έλθη μαζί σας τόν Ιούλιο του 1974 γιά νά του προετοιμάσετε μεγάλη υποδοχή. Του είχατε δώσει όντως τέτοια υπόσχεσιν, καί είναι αλήθεια ότι υπάρχει μαγνητοφωνημένη συνομιλία σας;

11) Ό κινηματογραφιστής Φιλοποίμην Φίνος, λίγο πρίν πεθάνει, στό «Λόντον Κλίνικ» του Λονδίνου, μου είπε ότι υπήρξατε στά φοιτητικά σας χρόνια συγκάτοικοι καί φίλοι. Σάς χαρακτήρισε ότι από τότε ήσασταν αλαζών, εγωιστής καί φαταούλας, διότι δέν σεβόσαστε τίς φιλενάδες τών συνομιλήκων σας φίλων καί παρά τό ότι, λόγω του ωραίου παρουσιαστικού σας είχατε πολλάς, θέλατε νά παίρνετε και έκείνας. Αργότερα, του είχατε προτείνει νά σάς γυρίση τή ζωή σας Ιστορική ταινία μέσω τής εταιρείας του σε σενάριο του δημοσιογράφου Κ. Τριανταφυλλίδη;
Είναι ακόμη αλήθεια ότι από νέος είχατε ομοφυλοφιλικάς έπαφάς, ενεργητικός καί ποίες ήταν αι σχέσεις σας μέ τόν παθητικό ομοφυλόφιλο Ευταξία στό ξενοδοχείο του οποίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος είχατε εγκατασταθεί από νεαρός πολιτικός, όπου καί σας πρωτογνώρισα μέσω του συμπατριώτη μου υπουργού Ν. Κρασαδάκη;

12) Από τον τέως Νομάρχη σας καί στενό πολιτικό φίλο σας κ. Γ. Παπάζογλου έχω ακούσει πολλά σκανδαλώδη (πιάνα κ.λ.π.) γιά σάς και τό στενό περιβάλλον σας. Τόν θεωρείτε αξιόπιστο πρόσωπο ; όπως εγώ τόν θεωρώ ; πού νά μπορώ νά δώσω βάσιν στα λόγια του;

13) Ό κ. Ανδρέας Παπανδρέου στό βιβλίο του «Ή Δημοκρατία στό απόσπασμα» σάς έχει κάνει τάς γνωστάς βαρείας κατηγορίας. Διατί δέν απαντήσατε ποτέ σ’ αυτάς; Μήπως θέλετε νά τό κάνετε τώρα;

14) Αν δέν είναι αλήθεια ότι είχατε αναλάβει δέσμευσιν στους Αμερικανούς για τή ζωή τών πραξικοπηματιών, γιατί σπεύσατε νά τους μετατρέψετε τήν θανατικήν ποινήν σέ ισόβια χωρίς νά σάς τό ζητήσουν;

15) Διά νά σας παραδώση ο Γκιζίκης, «ή ουρά τής Χούντας», τήν εξουσία, είναι αλήθεια ότι του υποσχεθήκατε τήν ελευθερίαν του, σύνταξη προέδρου, αυτοκίνητο και σωματοφύλακα, πού, ώς γνωστόν, τά διατηρεί ακόμη;

16) Είναι αλήθεια ή όχι ότι ό προσωπικός σας φίλος, έκδοτης της «Βραδυνής» Τζώρτζης Αθανασιάδης, πού του είχατε εμπιστευθεί τό Ταμείο τής ΕΡΕ, βοήθησε στην επαναφορά σας καί μέ τό γνωστό άρθρο μέ τις δηλώσεις σας λίγο πρίν έρθετε στην εφημερίδα του, είχε τάς γνωστός επιπτώσεις, ήξερε τό σενάριο διχοτομήσεως Κύπρου διαφώνισε μαζί σας αργότερα στό θέμα τής «αναγνωρίσεως» τοϋ Κ.Κ.Ε. και μετά την άνοδο στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ και τάς καλός σχέσεις σας μέ τόν Παπανδρέου, σας απείλησε μέ αποκαλύψεις γιά τόν «φάκελλο Κύπρου» πού ήταν γνώστης καί μήπως γι αυτό μπορεί νά δολοφονήθηκε;

17) Τί γνώμη έχετε γιά τό ότι ό Είσαγγελέας Θεοφανόπουλος, πού πάνω από τό πτώμα του Αθανασιάδη, έσπευσε νά δηλώση ότι τό Εγκλημα ήταν πολιτικό, δολοφονήθηκε κι’ αυτός πρόσφατα;

18) Ό πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατά τη Χούντα, (ο Τάσκα) πού λέγεται ότι συνεργάστηκε μαζί σας, στο ίδιο θέμα τής διχοτομήσεως στην Κύπρο, σκοτώθηκε, όπως ξέρετε, στην Ελβετία σέ «ατύχημα» τόν Αύγουστο του 1979. Πώς σχολιάζετε τήν σύμπτωσιν;

19) Ό Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Εβραϊκής καταγωγής Βάν Ντέρ Στούλ, πού έχει ονομαστεί «εντεταλμένος φιλέλληνας» κατηγορήθηκε ότι προώθησε τό θέμα τής διχοτομήσεως τής Κύπρου, πού ενδιέφερε τό Ισραήλ, και μέ τό πρόσχημα τής επαναφοράς τής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, έδωσε συγκατάθεσιν Ευρωπαίων πολιτικών καί τής Ολλανδικής Κυβερνήσεως γιά τήν απόβασιν στον Έτζεβίτ. Ρωτώ αν πιστεύετε σ’ αυτά καί αν ήταν προσωπικός φίλος σας ό Βάν Ντέρ Στούλ;

20) Είναι γνωστόν ότι ήσαστε θαυμαστής του Ντε Γκώλ καί άπό αυτόν ασπασθήκατε την θεωρίαν γιά τήν Ένωμένην Ευρώπην, λέγεται δέ ότι κατά τήν πολύχρονη παραμονήν σας στό Παρίσι αντιγράψατε τό ηγετικό του μοντέλο καί τάς μεθόδους δράσεως του. Είναι αλήθεια ότι ό Ντε Γκώλ χρησιμοποίησε διά τους πολιτικούς σκοπούς του καί είδικές τρομοκρατικές ομάδες καί αν ναί, γιατί δέν καταδικάσατε ποτέ αυτή του την ενέργεια;

21) Έχετε ύπ’ όψιν σας ότι ό Ιωάννης Καραγεωργίου, κάτοικος Βόλου, σας υπέβαλε μήνυσιν τό 1981 στην τοπική Εισαγγελία καί σάς αποκαλεί απόγονο του Έβραιοτουρκικού γενεαλογικού κλάδου ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ, στην όποια σάς κατηγορεί γιά έσχατη προδοσία καί εντολέα προς άνδρας τής ΚΥΠ τους οποίους «διατάξατε νά διαπράξουν δολοφονίας χωρίς νά προηγηθή δίκη» τών αξιωματικών πού όντως δολοφονήθηκαν, Πέτρου, Μάλλιου καί Μπάμπαλη; Αφού έγινε έναρξη ανακριτικών διαδικασιών ασφαλώς θά λάβατε γνώσιν, διατί δεν του υποβάλατε μήνυσιν γιά ψευδή καταμήνυσιν;

22) Έχετε ύπ’ όψιν σας ότι καί άλλο άτομο, ό Νικόλαος Ηράκλειτος, πού ισχυρίζεται ότι ό Ιωαννίδης τού προώθησε από τόν Κορυδαλλό μέρος του φακέλλου τής Κύπρου σέ μικρογραφικές σημειώσεις, τάς οποίας κατέχω, σάς κατηγορεί ότι καί παλαιότερον έπί ΕΡΕ στάς τρομοκρατικάς οργανώσεις πού υπήρχαν καί στάς οποίας ό ίδιος μετείχε σάν έθνικοσοσιαλιστής, υποστηρίζει ότι εσείς τους δίνατε εντολές; Τί μέτρα είχατε λάβει καί κατά του παραπάνω κατηγόρου σας;

23) Ό μελετητής του Κυπριακού καί σύμβουλος του Μακαρίου στάς συμφωνίας τής Ζυρίχης Χρ. Χρηστίδης, σάς έχει κατηγορήσει δημοσίως ότι μαζί μέ τόν Αβέρωφ «κατορθώσατε νά ξαναφέρετε τους Τούρκους στην Κύπρο σαν κατακτητάς». Του απαντήσατε ποτέ καί αν όχι γιατί;

24) Έχει λεχθεί ότι πολλές φορές επισκεφθήκατε, έν όσω κατείχατε ανώτατα αξιώματα, τό «μουσείο» του διεθνώς γνωστού συλλέκτη καί ομοφυλοφίλου Κωνσταντίνου Κουτσούδη (ή Γιόλα, Υόλα) του όποιου υπήρξατε ομοτράπεζος. Αν είναι αλήθεια γιατί τιμήσατε έτσι τό πρόσωπο πού έχει μιλήσει τόσο αίσχρά γιά τό σύμβολο τού πολιτισμού μας, τήν Ακρόπολιν, καί πώς δέν ενδιαφερθήκατε νά μάθετε τόν τρόπο μέ τόν όποιο διακινούσε τάς αρχαιότητας πού σάς καλούσε νά θαυμάζετε;

Κύριε Κωνσταντίνε Καραμανλή, λυπούμαι αν μέ τήν υποβολήν τών ερωτήσεων μου αυτών, πού περιλαμβάνονται στό εξώδικο πού σάς κοινοποιώ, σάς ξύνω, ίσως παλαιάς πληγάς καί σάς στεναχωρώ. Δέν σάς ζητώ όμως γι αυτό ούτε συγγνώμη, γιατί όπως ελπίζω νά αντιλαμβάνεσθε, στην άνεύρεσιν τής αληθείας καί ιδιαίτερα τής Ιστορικής, γιά πρόσωπα όπως τό δικό σας, πού διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή τού τόπου, προκειμένου νά βρεθή ή πραγματική αυτή αλήθεια, αξίζει νά στενοχωρηθήτε κάπως κι εσείς.
Μέ τήν ελπίδα ότι θά δείξετε κατανόησιν καί θά μου απαντήσετε, σάς ευχαριστώ.
Παραγγέλουμε αρμόδιο δικαστικό επιμελητή νά επιδώσει νόμιμα αυτήν τήν επιστολήν προς τόν κ. Κων. Καραμανλή τέως πρόεδρο τής Δημοκρατίας οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 14, Νέα Πολιτεία Αττικής γιά νά λάβη γνώσιν καί διά τάς νομίμους συνεπείας.

Αριθμός 12041 β
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Εν Κηφισία Αττικής σήμερον τήν Δεκάτην Πέμπτην (15ην) τού μηνός Μαΐου του
έτους 1985, ημέρα Τετάρτην καί ώραν….. ό υποφαινόμενος παρά τοις έν Αθήναις
Πρωτοδίκαις Δικαστικός Επιμελητής Αναστάσιος Πανουτσακόπουλος τή εγγράφω παραγγελία του Εμμανουήλ Χαριτάκη, κατοίκου Αθηνών ήλθον ίνα έπιδώσω προς τόν κ. Κωνσταντίνον Γεωργίου Καραμανλήν κάτοικον Κηφισίας Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 14, προς γνώσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας τήν από 13-5-1985 εξώδικον πρόσκλησιν έχουσαν ακριβώς ώς πρόσθεν. Καί μή εύρων τόν ίδιον είς τήν ενταύθα κατοικίαν του άλλα μετ’ αυτού συνοικούντα καί φυλάσσοντα τήν θύραν τής εισόδου τής κατοικίας του είς τό όποιον έδήλωσα τήν ιδιότητάν μου καί έζήτησα νά εισέλθω εις τήν κατοικίαν του ίνα επιδώσω τό έν λόγω δικόγραφον, ούτος όμως μου έδήλωσεν ότι ό προς όν ή επίδοσις απουσιάζει καί αφού συμβουλεύθηκε τον χειριζόμενον τάς προσωπικάς υποθέσεις του προς όν ή επίδοσις ήρνήθη νά παραλαβή τό ώς άνω δικόγραφον καί νά δηλώση είς έμέ τό όνομα του, δι’ ό εθυροκόλλησα αυτό είς τήν ώς άνω κατοικίαν του παρουσία τής μάρτυρος κ. Σοφίας Παναγ. Μαρκίδου, Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατοίκου Αττικής, οδός Λυκούργου αριθμός 9. ‘Εφ’ ω συνετάγη ή παρούσα έκθεσίς μου, ήτις άναγνωσθείσα καί βεβαιωθείσα υπογράφεται νομίμως ώς έπεται.

Ό Δικαστικός Επιμελητής Άν. Παπατσακόπουλος  
Ή παραστάσα μάρτυς Σοφία Μαρκίδου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε ελεύθερα στα ελληνικά παρακαλώ.
Όταν η γλώσσα μας απαγορευτεί ή γίνει δευτερεύουσα ελέω τρόϊκας, το συζητάμε πάλι...